სიახლეები და ღონისძიებები

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

ორშაბათი, 08 მაისი, 2023

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად წლის ვადით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4-ზე;
 • CV;
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოეთში მიღებული აკადემიური ხარისხის შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია;
 • უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამით გათვლისწინებული ან/და წასაკითხად შემოთავაზებული სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი, ელექტრონული ვერსია;
 • ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლეობის შესახებ;
 • პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

რეკომენდებულია აპლიკანტის მიერ დამატებით შემდეგი საბუთების წარმოდგენა:

 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • საგრანტო პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია სამეცნიერო საბჭოების, რედკოლეგიების, საექსპერტო კომისიების წევრობის დამადასტურებელო დოკუმენტაცია;
 • დოქტორანტთა (დისერტანტთა) სამეცნიერო ხელმძღვანელობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • უცხოეთის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • უცხო ენის (ინგლისური) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • კონკურსანტებმა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული სახით შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@gau.edu.ge და სათაურის ველში (subject) მიუთითონ მიმართულება და პოზიცია.

საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2023 წლის 14 ივნისიდან 27 ივნისის ჩათვლით.

კონკურსი ტარდება ერთ ან ორ ეტაპად. კონკურსის პირველი ეტაპი მიმდინარეობს საბუთების შერჩევის სახით. საჭიროების შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილებით ინიშნება კონკურსის მეორე ეტაპი.

კონკურსის მეორე ეტაპზე გასულ მონაწილესთან შეიძლება დაინიშნოს გასაუბრება ან/და მოეთხოვოს საჩვენებელი ლექციის ჩატარება დისტანციურად, შესაბამისი პროგრამა მეშვეობით, საგანმანათლებლო პროგრამის/სასწავლო კომპონენტის ენის შესაბამისად.

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული პირის შრომის პირობები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტსა და პერსონალს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.

კონკურსი ჩატარდება 28 ივნისს, ხოლო საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 30 ივნისს.

იხილეთ აკადემიური პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

იხილეთ საკონკურსო ადგილები :

 

ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული 
მიმართულება, დარგი/სპეციალობა
საკონსკურსო თანამდებობა

მედიცინის სკოლა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
ერთი პროფესორი
ერთი ასისტენტი
ნევროლოგია
ერთი პროფესორი
ორი ასოცირებული პროფესორი
ერთი ასისტენტ-პროფესორი
იმუნოლოგია-მიკრობიოლოგია
ერთი პროფესორი
კარდიოლოგია
ორი პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
ერთი ასისტენტ-პროფესორი
დერმატოვენეროლოგია
ერთი პროფესორი
გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია
ერთი პროფესორი
ნეფროლოგია
ერთი ასოცირებული პროფესორი
შინაგანი მედიცინა
ერთი პროფესორი
ენდოკრინოლოგია
ერთი პროფესორი
ერთი ასისტენტი
ოფთალმოლოგია
ერთი პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
გადაუდებელი მედიცინა
ერთი პროფესორი
ერთი ასისტენტი
ტრავმატოლოგია
ერთი პროფესორი
ნეიროქირურგია
ერთი პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
ერთი ასისტენტი
გასტროენტეროლოგია
ერთი პროფესორი
რადიოლოგია
ერთი პროფესორი
ფსიქოლოგია
ერთი ასისტენტი
ნეონატოლოგია
ერთი ასისტენტი
ბიოსამედიცინო მეცნიერებები
ერთი ასისტენტ-პროფესორი
ოთხი ასისტენტი
მეანობა-გინეკოლოგია
ორი ასისტენტ-პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
პედიატრია
ერთი ასისტენტი
ალერგოლოგია-იმუნოლოგია
ერთი ასოცირებული პროფესორი
პარაზიოტოლოგია
ორი ასისტენტ-პროფესორი
ორგანოთა სისტემები
ერთი ასისტენტ-პროფესორი
ჰემატოლოგია
ერთი ასისტენტ-პროფესორი
ინფექციური სნეულებები
ერთი ასოცირებული პროფესორი

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა