სიახლეები და ღონისძიებები

სტუდენტური კონფერენცია: "შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით"

სტუდენტური კონფერენცია: "შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით"

ოთხშაბათი, 13 აპრილი, 2022

აჩვენე კალენდარზე

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა აცხადებს სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ კონფერენციას "შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით", თბილისი 2022, რომელიც ორგანიზებულია ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის მიერ.

კონფერენცია ტარდება 2021 წლის 1-2 ივლისს. კონფერენცია არის ჰიბრიდული და ჩატარდება როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურ სივრცეში: საქართველო, თბილისი, 0160, მერაბ ალექსიძის 10.

აღნიშნული კონფერენცია შესანიშნავი შესაძლებლობაა მთელი მსოფლიოს სტუდენტებისთვის წარმოადგინონ თავიანთი კვლევითი ნაშრომები საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე. ამასთან, კონკურსის საფუძველზე გამოვლინდება საუკეთესო ნაშრომები. კონფერენციისთვის შერჩეული ყველა ნაშრომი გამოქვეყნდება GAU-ს ყოველწლიურ სამეცნიერო ჟურნალში.

Მონაწილეები:

კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ ბიოსამედიცინო სფეროს სტუდენტებს მთელი მსოფლიოდან.

ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის.

მიიღება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური პროექტები.

თითოეულ მონაწილეს ან გუნდს (ერთ პროექტზე მომუშავე) უნდა ჰყავდეს მენტორი/ხელმძღვანელი.

 

კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება სერტიფიკატით. საუკეთესო ნამუშევრის ავტორს გადაეცემა სერტიფიკატი და პრიზი!

თემები:

ჩვენ მივიღებთ ორიგინალურ კვლევებსა და ლიტერატურის მიმოხილვებს. მისასალმებელია კვლევითი პროექტებიც!

თემები უნდა მოიცავდეს:

 • ძირითადი ბიომეცნიერება
 • ზოგადი მედიცინა
 • კლინიკური მედიცინა
 • სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები
 • ეპიდემიოლოგია
 • Საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
 • კვლევა და ცდები
 • ქცევა
 • სწავლა, მეხსიერება და შემეცნება
 • ჯანდაცვის მომსახურება, კვლევა და განათლება
 • ინსტრუმენტაცია და მეთოდოლოგია

თემები უნდა შეესაბამებოდეს კონფერენციის თემას, რომელიც არის: „შექმენი უკეთესი მომავალი დღეს მეცნიერების დახმარებით“.

 

კონფერენციის ვადები და მნიშვნელოვანი თარიღები:

 კონფერენცია ჩატარდება სამ ეტაპად:

 ეტაპი 1 - აბსტრაქტის წარდგენა.

 მონაწილეთაგან განაცხადების მიღება. მონაწილეები დარეგისტრირდებიან გუგლის რეგისტრაციის ფორმის საშუალებით. გთხოვთ გადახვიდეთ სარეგისტრაციო ფორმაზე და შეავსოთ ყველა საჭირო ველი: https://bit.ly/3xuw46J

ფორმის შევსების შემდეგ თქვენ მიიღებთ დამადასტურებელ წერილს ან დირექტივებს, რომ შეიტანოთ ცვლილებები თქვენს სარეგისტრაციო ფორმაში.

 ეტაპი 1 იწყება 1 მაისს, 11:00 საათზე (საქართველოს სტანდარტული დრო GMT+4)

რეფერატის წარდგენის ბოლო ვადა - 15 მაისი, 23:00 საათი (საქართველოს სტანდარტული დრო GMT+4)

 

ეტაპი 2 სრული სამეცნიერო ნაშრომის წარდგენის ბოლო ვადა - 1 ივნისი, 23:00 საათი (საქართველოს სტანდარტული დრო GMT+4)

კონფერენციის გახსნა 1 ივლისს 12:00 საათზე GAU-ში და 2 ივლისს 12:00 საათზე ონლაინ (საქართველოს სტანდარტული დრო GMT+4)

შენიშვნა: თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა ატვირთოთ თქვენი ნაშრომი პირველი ეტაპის დაწყების თანავე, თუ ნაშრომი უკვე მზად გაქვთ. პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ ყველა მონაწილე მიიღებს დამადასტურებელ წერილს დეტალური ინფორმაციით შემდგომი ვადების შესახებ. ნაშრომები და ნებისმიერი შეკითხვა უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: mdstudentsconference@gau.edu.ge

 

მიღების/უარის შესახებ შეტყობინება - 15 ივნისი

თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას ფინალურ კონფერენციაზე თქვენი ნამუშევრის მიღების/უარის შესახებ.


კონფერენციის სტატიის სტრუქტურა (კვლევითი ნაშრომი):

ტექნიკური მოთხოვნები:

 • MS Word
 • A4-ფორმატი
 • ველები 2,5 სმ
 • შრიფტები: Times New Roman/Sylfaen
 • შრიფტის ზომები: სათაური -14 / სქელი; ტექსტის მთავარი ნაწილი -12
 • მანძილი ხაზებს შორის = 1.5
 • მინდვრები: 2 სმ ყველა მინდორი და დასაბუთებული ტექსტი
 • გრაფიკული მასალა JPG, GIF და BMP

სტრუქტურა:

 • სათაური (Times New Roman შრიფტის ზომა- 14 / მუქი);
 • ავტორი ავტორი(ები) - სტუდენტის/ავტორის სრული სახელი, უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა;
 • აბსტრაქტი არაუმეტეს 300 სიტყვისა;
 • საკვანძო სიტყვები: სამიდან ხუთამდე საკვანძო სიტყვა;
 • შესავალი (მოიცავს ლიტერატურის მიმოხილვას);
 • ძირითადი ნაწილი - მეთოდოლოგია - შედეგები - დისკუსია;
 • დასკვნა (მოიცავს რეკომენდაციებს);
 • ბიბლიოგრაფია;
 • დანართები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ზეპირი პრეზენტაცია - Power Point ფორმატში, 10 წუთამდე + 5 წთ-დისკუსიისთვის

პოსტერები:

 • შრიფტის ზომა უნდა იყოს მინიმუმ 24 (მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წაკითხვა უნდა იყოს დაახლოებით 10 ფუტის დაშორებით)
 • სათაური მოკლეა და იწვევს ინტერესს (ზომა მინიმუმ 36)
 • სიტყვების რაოდენობა დაახლოებით 300-დან 800 სიტყვამდე (არაუმეტეს 800 სიტყვისა)
 • ტექსტი ნათელია და აზრიანია
 • დანომრვის, ნუმერაციისა და სათაურების გამოყენება აადვილებს წაკითხვას
 • გრაფიკის, ფერის და შრიფტების ეფექტური გამოყენება (რეკომენდირებული შრიფტები Times New Roman და Arial)
 • თანმიმდევრული და სუფთა განლაგება მოიცავს მადლობას, ავტორთა სახელს და აფილირებას.

ტექსტში ციტირებები უნდა გაკეთდეს APA ფორმატში. (https://www.youtube.com/watch?v=10eg_GB_A9E)

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება ელექტრონული ფოსტით: mdstudentsconference@gau.edu.ge ან პირველ ეტაპზე სააპლიკაციო ფორმასთან ერთად.

 

სპეციალური წესები და პირობები

სტატიის წარდგენით, ყველა წარმდგენი ავტორი ადასტურებს, რომ სტატიაში არსებული ყველა ინფორმაცია სწორია. 

გაგზავნილი სტატიები არ შეიძლება შეიცვალოს ან გასწორდეს წარდგენის ვადის გასვლის შემდეგ. სტატიის წარდგენით ავტორი თანახმაა გამოქვეყნებაზე. 

კონფერენციის ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას წაშალოს ნებისმიერი ნაშრომი, რომელიც არ შეესაბამება მოთხოვნებსა და წესებს. 

ყველა ტექსტი შემოწმდება პლაგიატისთვის. პლაგიატი, რომელიც აღემატება დაშვებულ დონეს (20%) უარყოფილი იქნება

 

პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმებია:

 • სათაური და რეზიუმე ნათლად ავლენს კვლევის მოცულობასა და შედეგს - 2 ქულა
 • შესავალი ნაწილი/ლიტერატურის მიმოხილვა აღწერილია მოკლედ, მაგრამ გარკვევით, კვლევის მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად - 5 ქულა
 • მეთოდოლოგია (მათ შორის, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული კითხვები, მონაცემთა წყაროები, მონაცემთა შეგროვების პროცედურები, ანალიტიკური მიდგომა), შედეგები და მონაცემები შეესაბამება კვლევის ფარგლებს და დაკავშირებულია მიგნებებთან - 10 ქულა.
 • შედეგები სწორად არის აღწერილი, ვიზუალურად აღქმადი და განხილულია - 5 ქულა
 • წერის სტილის ხარისხი: სიზუსტე, სიცხადე, წაკითხვადობა, სამეცნიერო ლიტერატურის გამოყენება და ცნობების სწორი ციტირება; სამეცნიერო ნაშრომის სტანდარტული სტრუქტურის დაცვა - 5 ქულა
 • პრეზენტაცია: სტრუქტურისა და აზრის თანმიმდევრულობა და სიცხადე; დროის სწორად მართვა; წარდგენის ეფექტური უნარები - 10 ქულა

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა