სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის სკოლა - ბიზნეს კვლევების სამეცნიერო ცენტრი

ბიზნესის სკოლა - ბიზნეს კვლევების სამეცნიერო ცენტრი

ოთხშაბათი, 27 სექტემბერი, 2017

ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)

ბიზნესის სკოლა

ბიზნეს კვლევების სამეცნიერო ცენტრი

 

თბილისის მეცნიერებებისა და ინოვაციების 2017-წლის ფესტივალი

 

ღონისძიების სახელწოდება
შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში II.
ღონისძიების ტიპი
კონფერენცია
ღონისძიების აღწერა
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია და ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი ერთობლივად აწყობენ სამეცნიერო კონფერენციას.
კონფერენცია შეეხება შემდეგ საკითხებს:
  • წარმოებული ფასიანი ქაღალდების თეორია, ფასგათვლა და ჰეჯირება
  • საინვესტიციო პორტფელების მართვა
  • ფინანსური რისკების ანალიზი
  • არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებები მენეჯმენტის ზოგიერთ პრობლემის ამოსახსნელად
  • სადაზღვევო სქემები
  • სოციალური დახმარების სისტემის მეთოდიკების დამუშავება რეგრესიული ანალიზის მეშვეობით
  • სტატისტიკის ზოგიერთი პრობლემის გადაჭრა გამოყენებებით სოციალურ მეცნიერებებში და ფინანსურ ეკონომიკაში
  • მენეჯმენტის თანამედროვე ამოცანები
 
კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური
ღონისძიების ჩატარების ადგილი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მ. ალაქსიძის 10, ბიზნესის სკოლა, 204 აუდიტორია
ღონისძიების სამიზნე ჯგუფი
სტუდენტები, აკადემიური და სამეცნიერო წრეები.
ღონისძიების ხანგრძლივობა
ორი დღე
ღონისძიების თარიღი
27,28 სექტემბერი, 13:00 – 17:00

 

მომხსენებელთა სია

 

1
მ. შაშიაშვილი
დოქტორი, პროფესორი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, მათემატიკის დეპარტამენტი, თსუ
2
ო. ფურთუხია
დოქტორი, პროფესორი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, მათემატიკის დეპარტამენტი, თსუ
3
ბ. დოჭვირი
დოქტორი, პროფესორი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, მათემატიკის დეპარტამენტი, თსუ
4
პ. ბაბილუა
დოქტორი, პროფესორი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, მათემატიკის დეპარტამენტი, თსუ
5
ზ. ხეჩინაშვილი
დოქტორი, პროფესორი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, მათემატიკის დეპარტამენტი, თსუ
6
თ. ტორონჯაძე
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს, ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
7
ნ. ლაზრიევა
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს, ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
8
მ. მანია
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს, ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
9
რ. თევზაძე
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს, ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
10
თ. უზუნაშვილი
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი
11
ბ. ჩიქვინიძე
დოქტორი
ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის პრეზიდენტი
12
გ. ნადარეიშვილი
დოქტორი
ILIAUNI, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
13
ა. იაკობაშვილი
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა, საქართველოს ეროვნული ბანკი
14
ი. ჭელიძე
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
15
ბ. გოგიჩაშვილი
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
16
ლ. გაჩეჩილაძე
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
17
მ. ქაუგილი
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
18
თ. ზერაგია
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
19
დ. ასლამაზიშვილი
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა

 

პროგრამა

 მოხსენების ხანგრძლივობა - 20 წუთი (15 წუთი - მოხსენების დრო, 5 წუთი - კითხვები და კომენტარები)

ყოველი საკონფერენციო დღე შედგება სამი ნაწილისაგან

I ნაწილი  13:00 – 14:00

შესვენება 14:00 – 14:15

II ნაწილი 14:15 – 15:15

შესვენება 15:15 – 15:30

III ნაწილი 15:30 – 16:10

 

27 სექტემბერი

სხდომის წამყვანი: ა. იაკობაშვილი

13:00 – კონფერენციის გახსნა

13:00 – 13:20 – ნ. ლაზრიევა, თ. ტორონჯაძე, შედგენილი პუასონის პროცესის პარამეტრის რეკურსიული შეფასება

13:20 – 13:40 - დ. ასლამაზიშვილი, სიმბოლო ორგანიზაციების კულტურის ჩამოყალიბების პროცესში

13:40 – 14:00 - თ. ზერაგია, დ. ასლამაზიშვილი, სწავლა - როგორც თანამედროვეობის გამოწვევა ორგანიზაციებში

14:00 – 14:15 - შესვენება

 

სხდომის წამყვანი: მ. შაშიაშვილი

14:15 – 14:35 - ა. იაკობაშვილი, კაპიტალის ბაზარზე ორიენტირებული საპენსიო რეფორმის თავისებურებანი და პერსპექტივები

14:35 – 14:55 – მ. ნადარეიშვილი, შინამეურნეობის კეთილდღეობის დონის განმსაზღვრელი პარამეტრების დადგენა წრფივი რეგრესიული მოდელის გამოყენებით

14:55 – 15:15 - ბ. დოჭვირი, ზ. ხეჩინაშვილი. ქიმიური რეაქციის კინეტიკის შესახებ

15:15 – 15:30 - შესვენება

 

სხდომის წამყვანი: მ. მანია

15:30 – 15:50 – მ. შაშიაშვილი, სუბამონახსნები რომლებიც ახლოსაა თანაბარი ნორმით, ახლოსაა აგრეთვე სობოლევის ნორმით

15:50 – 16:10 - რ. თევზაძე, სტოქასტურ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ინვესტირების ამოცანისთვის

 

28 სექტემბერი

სხდომის წამყვანი: თ. ტორონჯაძე

13:00 – 13:20 – ბ. გოგიჩაშვილი, ნ. ლაზრიევა, საკრედიტო პორტფელის  რისკის მართვა RAROC  მოდელის გამოყენებით

13:20 – 13:40 - ი. ჭელიძე. ნ. ლაზრიევა, საკრედიტო რისკის შეფასების ახალი რაოდენობრივი მეთოდები

13:40 – 14:00 - ლ. გაჩეჩილაძე, თ. უზუნაშვილი, რეალური ოფციონების გამოყენება სტრატეგიული შესაძლებლობების შესაფასებლად

14:00 – 14:15 - შესვენება

 

სხდომის წამყვანი: რ. თევზაძე

14:15 – 14:35 - ო. ფურთუხია, არაგლუვი გადასახადის ფუნქციების სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენები

14:35 – 14:55 – ბ. ჩიქვინიძე, ნოვიკოვი-კაზამაკის შერეული პირობის განზოგადება

14:55 – 15:15 - პ. ბაბილუა, ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის არაპარამეტრული შეფასების შესახებ

15:15 – 15:30 - შესვენება

 

სხდომის წამყვანი: ო. ფურთუხია

15:30 – 15:50 – მ. მანია, კავშირი ოპტიმალურ ინვესტირების ამოცანის შესაბამის სხვადასხვა ტიპის სტოქასტურ განტოლებებს შორის

15:50 – 16:10 - მ. ქაუგილი, დ. ასლამაზიშვილი, ღირებულებებზე დაფუძნებული მოდელი და თანამშრომლების მოტივაციის თავისებურებანი საგანმანათლებო ინსტიტუტებში

 

სხდომის დახურვა

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა