სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის სკოლა - შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში V

ბიზნესის სკოლა - შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში V

ორშაბათი, 16 ნოემბერი, 2020

აჩვენე კალენდარზე

19-20 ნოემბერს (2020) ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) ბიზნესის სკოლის, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციისა და ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის სახელწოდებაა: შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში V. 

კონფერენცია შეეხება შემდეგ საკითხებს:

 • წარმოებული ფასიანი ქაღალდების თეორია, ფასგათვლა და ჰეჯირება
 • საინვესტიციო პორტფელების მართვა
 • ფინანსური რისკების ანალიზი
 • სადაზღვევო სქემები
 • სოციალური დახმარების სისტემის მეთოდიკების დამუშავება რეგრესიული ანალიზის მეშვეობით
 • სტატისტიკის ზოგიერთი პრობლემის გადაჭრა გამოყენებებით სოციალურ მეცნიერებებში და ფინანსურ ეკონომიკაში
 • მენეჯმენტისა და მარკეტინგის თანამედროვე ამოცანები

 კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური.

მომხსენებელთა სია

1
თ. ტორონჯაძე
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
2
მ. მანია
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
3
რ. თევზაძე
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
4
ვ. კვარაცხელია
დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
5
გ. გიორგობიანი
დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
6
ზ. ზერაკიძე
დოქტორი, პროფესორი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
7
ე. ნამგალაური
დოქტორი, პროფესორი
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
8
ე. ნადარაია
დოქტორი, პროფესორი
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
9
პ. ბაბილუა
დოქტორი, პროფესორი
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
10
თ. უზუნაშვილი
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
11
ბ. ჩიქვინიძე
დოქტორი
GAU-ს ბიზნეს კვლევების დეპარტამენტი, ვ. ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის პრეზიდენტი
12
ო. ფურთუხია
დოქტორი, პროფესორი
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13
ა. იაკობაშვილი
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა, საქართველოს ეროვნული ბანკი
14
ვ. ტარიელაძე
დოქტორი, პროფესორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელისჰვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
15
მ. ნადარეიშვილი
დოქტორი, პროფესორი
ILIAUNI, საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია
16
ც. კუტალია
დოქტორი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა, ვ. ჭავჭანიძის სახელობის
კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
17  თ. კვირიკაშვილი
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
18
თ. ბაბუნაშვილი
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
19 ქ. კიღურაძე
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
20 ე. კიღურაძე
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
21 დ. ასლამაზიშვილი
დოქტორი, პროფესორი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
22 ნ.კალანდარიშვილი
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა
23 ს. კეკელიძე
დოქტორანტი
GAU-ს ბიზნესის სკოლა


პროგრამა

მოხსენების ხანგრძლივობა - 20 წუთი (15 წუთი - მოხსენების დრო, 5 წუთი - კითხვები და კომენტარები)

19 ნოემბერი

სხდომის წამყვანი: თ. ტორონჯაძე

 • 13:00 – 13:10 კონფერენციის გახსნა;
 • 13:10 – 13:30 თ. კვირიკაშვილი, ორგანიზაციული ურთიერთობების საწყისები წარმადობის ინდიკატორებით მომსახურების სფეროს თანამშრომლებისათვის;
 • 13:30 – 13:50 გ. გიორგობიანი, ვ. კვარაცხელია, ადამარის მატრიცები და მასთან დაკავშირებული ამოცანები;
 • 13:50 – 14:10 ა. იაკობაშვილი, ინფორმაციის ტრანსმისიის გავლენა მაკროეკონომიკურ წონასწორობაზე;
 • 14:10 – 14:30 მ. მანია, რ. თევზაძე, ბროუნის მოძრაობის მარტინგალური გარდაქმნები და ფუნქციონალური განტოლებების მარტინგალური დახასიათება;
 • 14:30 – 14:50 - შესვენება.

სხდომის წამყვანი: ა. იაკობაშვილი

 • 14:50 – 15:10 თ. ბაბუნაშვილი, ლიდერობის პოტენციალის როლი მენეჯერებისათვის;
 • 15:10 – 15:30 რ. თევზაძე, ც. კუტალია, რობასტული მაქსიმიზაციის ამოცანა ბინომურ მოდელში;
 • 15:30 – 15:50 ქ. კიღურაძე, მაღალი წარმადობის სამუშაო გარემოს შექმნა ქართულ ორგანიზაციებში;
 • 15:50 – 16:10 ბ. ჩიქვინიძე, შენიშვნა მარჯვნიდან უწყვეტი ექსპონენციალური მარტინგალების შესახებ;
 • 16:10 – 16:30 ვ. ტარიელაძე, A.Y. Lo -სა და V.V. Sazonov-ის ერთი შედეგის შესახებ.

20 ნოემბერი

სხდომის წამყვანი: რ. თევზაძე

 • 13:00 – 13:20 ო. ფურთუხია, ვინერის ინტეგრალური ფუნქციონალების მარტინგალური წარმოდგენების შესახებ
 • 13:20 – 13:40  ზ. ზერაკიძე, ძალდებული შეფასებები და კრიტერიუმები;
 • 13:40 – 14:00  ე. ნამგალაური, ლოგარითმულად ჩაზნექილი სიმკვრივეების არაპარამეტრული შეფასება;
 • 14:00 – 14:20 მ. ნადარეიშვილი, სოციალური დახმარების სისტემის მისამართულობის ერთი ახალი ზომის შესახებ;
 • 14:20 – 14:40 - შესვენება.

სხდომის წამყვანი: მ. მანია

 • 14:40 – 15:00 ნ. კალანდარიშვილი, თ. ტორონჯაძე, თ. უზუნაშვილი, მკურნალობის პროტოკოლების დანერგვის რიგითობის ანალიზი ჯანდაცვის სისტემაში;
 • 15:00 – 1520 დ. ასლამაზიშვილი, ლიდერობის სომატური სიმბოლოების განხორციელება ორგანიზაციულ ანთროპოლოგიაში;
 • 15:20 – 15:40 ე. კიღურაძე, ადამიანური კაპიტალის როლი თანამედროვე ორგანიზაციებში;
 • 15:40 – 16:00 ს. კეკელიძე, მენეჯმენტის ფილოსოფიის როლი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში.

კონფერენცია გაიმართება დისტანციურ რეჟიმში, Google Meet-ის პლატფორმაზე. დასწრების მსურველები შემოგვიერთდით შემდეგ ლინკზე → meet.google.com/cya-wapu-jbd


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა