სიახლეები და ღონისძიებები

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ორშაბათი, 07 ივნისი, 2021

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად წლის ვადით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე კონკურსში მონაწილეობის მიღების თაობაზე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4-ზე;
 • CV;
 • შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხოეთში მიღებული აკადემიური ხარისხის შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია;
 • უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამით გათვლისწინებული ან/და წასაკითხად შემოთავაზებული სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი, ელექტრონული ვერსია;
 • ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლეობის შესახებ;
 • პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

რეკომენდებულია აპლიკანტის მიერ დამატებით შემდეგი საბუთების წარმოდგენა:

 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • საგრანტო პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია სამეცნიერო საბჭოების, რედკოლეგიების, საექსპერტო კომისიების წევრობის დამადასტურებელო დოკუმენტაცია;
 • დოქტორანტთა (დისერტანტთა) სამეცნიერო ხელმძღვანელობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • უცხოეთის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • უცხო ენის (ინგლისური) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • კონკურსანტებმა ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული სახით შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე vacancy@gau.edu.ge და სათაურის ველში (subject) მიუთითონ მიმართულება და პოზიცია.

საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2021 წლის 8 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით.

კონკურსი ტარდება ერთ ან ორ ეტაპად. კონკურსის პირველი ეტაპი მიმდინარეობს საბუთების შერჩევის სახით. საჭიროების შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილებით ინიშნება კონკურსის მეორე ეტაპი.

კონკურსის მეორე ეტაპზე გასულ მონაწილესთან შეიძლება დაინიშნოს გასაუბრება ან/და მოეთხოვოს საჩვენებელი ლექციის ჩატარება დისტანციურად, შესაბამისი პროგრამა მეშვეობით, საგანმანათლებლო პროგრამის/სასწავლო კომპონენტის ენის შესაბამისად.

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული პირის შრომის პირობები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის პრეზიდენტსა და პერსონალს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით.

კონკურსი ჩატარდება  23 ივლისს, ხოლო საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 26 ივლისს. 

იხილეთ აკადემიური პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

იხილეთ საკონკურსო ადგილები :

ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული 
მიმართულება, დარგი/სპეციალობა
საკონსკურსო თანამდებობა
ბიზნესის სკოლა
სოციალური მეცნიერება (ეკონომიკა)
ერთი პროფესორი
ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი)
ოთხი პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის  სკოლა
კერძო სამართალი
ორი პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
ერთი ასისტენტი
სისხლის სამართალი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
საჯარო სამართალი
ერთი პროფესორი
ერთი ასოცირებული პროფესორი
ორი ასისტენტი  
სოციალური მეცნიერებები (საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკური მეცნიერებები,  სოციოლოგია)
ორი პროფესორი
ოთხი ასოცირებული  პროფესორი
ფილოსოფია
ერთი პროფესორი
ინფორმატიკისა და ინჟინერიის  სკოლა
ინჟინერია (ინფორმატიკა)
ერთი ასოცირებული პროფესორი
ინჟინერია (მშენებლობა)
ერთი პროფესორი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ინგლისური ფილოლოგია)
ერთი პროფესორი
რვა ასოცირებული პროფესორი
ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ქართული ფილოლოგია)
სამი ასოცირებული პროფესორი
ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ისტორია)
ორი ასოცირებული პროფესორი
ფილოსოფია
ერთი ასოცირებული პროფესორი
ჰუმანიტარული მეცნიერებები (მედიაპროდუქცია და ვიზუალური მეთოდები დიზაინში)
სამი ასოცირებული პროფესორი


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა