სიახლეები და ღონისძიებები

GAU აცხადებს მიღებას ბიზნესის სადოქტორო პროგრამაზე (PhD)

GAU აცხადებს მიღებას ბიზნესის სადოქტორო პროგრამაზე (PhD)

სამშაბათი, 11 აგვისტო, 2020

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის (ფაკულტეტის) სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად, ცხადდება კონკურსი 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან GAU-ს ბიზნესის სკოლის (ფაკულტეტის) ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე სტუდენტთა ჩასარიცხად:

მითითებული საკვლევი თემების მიხედვით:

 • დემინგის ციკლი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტეგრირებული მენეჯმენტისთვის - სავარაუდო ხელმძღვანელი პროფესორი თ. უზუნაშვილი;
 • კრეატიული მენეჯმენტის მექანიზმები სტრატეგიული დაგეგმვისა და ორგანიზაციული ეფექტურობის კუთხით - სავარაუდო ხელმძღვანელი პროფესორი თ. უზუნაშვილი;
 • „კიბერრისკები და შიდა კონტროლის მექანიზმები ფინანსურ სისტემაში“ - სავარაუდო ხელმძღვანელი პროფესორი თეიმურაზ ტორონჯაძე;
 • "მმართველობითი აღრიცხვა და ხარჯების ანალიზი ნარჩენების მართვის სფეროში" - სავარაუდო ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ნინო მენაბდე;
 • ბიზნესის სტრატეგიების გავლენის ეფექტიანობა საწარმოთა საქმიანობაზე -  ხელმძღვანელი მაია გონაშვილი;
 • კონკურენცია და ინოვაციური განვითარების გამოწვევები ღვინის ბიზნესში - ხელმძღვანელი მაია გონაშვილი;
 • „უნივერსიტეტის (უსდ)  საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების ეფექტური მოდელები და ციფრული ტრანსფორმაცია და ორგანიზაციული ინტელექტი(OI) მის მართვაში (დიზაინის პროგრამის მაგალითზე) - სავარაუდო ხელმძღვანელი პროფესორი მაია გონაშვილი.

GAU- ბიზნესის სკოლის დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარსადგენი საბუთების ნუსხა
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველმა GAU-ს ბიზნესის სკოლის (ფაკულტეტის) სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე უნდა წარმოადგინოს განცხადება საკვლევი თემისა და სამეცნიერო ხელმძღვანელის მითითებით, აგრეთვე შემდეგი საბუთები:

 • მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ (CV);
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;  
 • პირადობის მოწმობა და მისი ასლი;
 • ფოტოსურათი 2 ცალი, ზომით 3х4 სმ;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის).
 • ხედვა საკვლევ თემაზე;

განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ მონაცემებში (CV) სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა აქტივების მითითებისას, დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი მასალის დედნები და მათი ასლები.
შემოწმების შემდეგ საბუთების დედნები უბრუნდება წარმომდგენს;    

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის პირობები
დოქტორანტი გასაუბრებაზე გადის სკოლის (ფაკულტეტის) დროებით კომისიის წინაშე და აბარებს ინგლისური ენის B2 დონის ტესტს (უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის არ არსებობის შემთხვევაში).

დაინტერესებულ პირებს გასაუბრება ჩაუტარდებათ ბიზნესის სკოლის სადისერტაციო საბჭოში 19 სექტემბერს.

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა - 7.


ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთების მიღება გაგრძელდება 2 სექტემბრიდან 18 სექტემბერის ჩათვლით.

გისურვებთ წარმატებას!

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა