ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა შექმნილია საუკეთესო პრაქტიკის და ბიზნეს გარემოს რეალიების გათვალისწინებით. პროგრამა და სწავლების მეთოდიკა არის დინამიური და სრულად პასუხობს ზოგად განვითარების ტენდენციებსა და ტექნოლოგიურ პროგრესს. GAU-ს ბიზნესის სკოლასა და აშშ-ს წამყვან უნიერსიტეტებთან მჭიდრო კავშირმა ცხადყო, რომ პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია ამერიკის უნივერსიტეტების სათანადო პროგრამებთან.

პროგრამა საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულს იყოს კონკურენტუნარიანი და განვითარებაზე ორიენტირებული.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანი შეესაბამება ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მისიას და გულისხმობს:

 • ჩამოაყალიბოს მაღალი აკადემიური და ეთიკური სტანდარტების შესაბამისი კვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც ეფექტურად იმუშავებს ბიზნესის სფეროში და უზრუნველყოფს თანამედროვე მეთოდების დანერგვას;
 • შექმნას პირობები იმისათვის, რომ სტუდენტებმა გამოავლინონ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების მაქსიმუმი და მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეიტანონ წვლილი სფეროს განვითარებაში;
 • პროფესიული ინგლისური ენის აქტიური სწავლების საფუძველზე სტუდენტებმა სრულყონ ბიზნესში ოპერირებისთვის საჭირო საერთაშორისო საკომუნიკაციო ენა.

ბიზნესის სკოლის უმთავრესი ამოცანაა იზრუნოს სტუდენტების დასაქმებაზე. ამასთან, უზრუნველყოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის მოქნილი აკადემიური კალენდარი, რაც მისცემს მათ შესაძლებლობას ერთმანეთთან შეათავსონ  სწავლა და მუშაობა.

სკოლაში  შესაძლებელია  ქვემოთ ჩამოთვლილი ოთხი სპეციალიზაციიდან სტუდენტმა აირჩიოს ერთ-ერთი:

მენეჯმენტი

 • მარკეტინგი
 • ფინანსები
 • კვონტები/რაოდენობრივი ფინანსები* (Quants)
* კვონტი აბრევიატურაა ფრაზიდან - Quantitative Analyst - და ნიშნავს რაოდენობრივი ანალიზის სპეციალისტს.
კვონტების პროგრამა მოიცავს სამ კომპონენტს: მათემატიკა, პროგრამირება და ფინანსები.  
Quant - კვონტი - არის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობს ფინანსურ ბაზრებზე და ქმნის მათემატიკურ მოდელებს, რათა დაეხმაროს: 1. ფინანსურ ბაზრებზე მოვაჭრეებს; 2. რისკის მენეჯერებს ბანკებში და სხვა საშუალო და მსხვილ კორპორაციულ ინსტიტუტებში.*


პროგრამის დეტალური აღწერილობა იხილეთ მიბმულ ფაილში - ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა.

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი კვალიფიკაციის მისაღებად. 

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების სტანდარტული ხანგრძლივობა არის 4 წელი, 8 სემესტრი. ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში სტუდენტი აგროვებს 60 კრედიტს, ე.ი სემესტრში 30 კრედიტს, თუმცა, სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60 კრედიტზე მეტი ან ნაკლები, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა.

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა იყოფა შემდეგ კომპონენტებად:

 • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 198 კრედიტი
 • სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციები - 42 კრედიტი (სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 24 კრედიტი)
 • თავისუფალი კომპონენტი - 18 კრედიტი

III, IV და V სემესტრებში სტუდენტს ეძლევა საშუალება აირჩიოს არჩევითი კურსები ზოგადი უნარების განსავითარებლად. ხოლო შეთავაზებული სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კონცენტრაციებიდან ბაკალავრმა VII / VIII სემესტრში უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი კონცენტრაცია.

პროგრამა, მობილობის და გაცვლითი პროგრამების ხელშეწყობის მიზნით, ითვალისწინებს თავისუფალ კომპონენტს - 18 კრედიტის მოცულობით, რომლის დაგროვებაც სტუდენტს შეუძლია:

 • სხვა სასწავლო კონცენტრაციის საგნებიდან; 
 • ბიზნესის სკოლაში ან ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში არსებული სხვა იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან;
 • საქართველოს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული აკრედიტებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან;
 • უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში არსებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან, თუ ეს კრედიტები შესაბამისად აღიარებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

პრაქტიკულ კომპონენტში (არჩევითი) ბაკალავრს შეუძლია დააგროვოს 12 კრედიტი. სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ პრაქტიკას სტუდენტი გაივლის იმ დაწესებულებებში, რომლებთანაც ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აქვს გაფორმებული უნივერსიტეტსა და ბიზნესის სკოლას.

სტუდენტის მიერ შესაბამის სასწავლო კურსში კრედიტების მიღება/დაგროვება შესაძლებელია მხოლოდ სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული სამუშაოს წარმატებით დასრულებისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასებაა 100 ქულა.

სტუდენტთა შეფასება განისაზღვრება შემდეგი შეფასების სისტემისა და რაოდენობრივი მაჩვენებლის მიხედვით:

დადებითი შეფასებები:
(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91 ქულა და მეტი;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

უარყოფითი შეფასებები:
(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა;
(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები.

(FX) ვერ ჩააბარა – უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს დამოუკიდებელი მუშაობის შემდეგ კიდევ ერთხელ გავიდეს დამატებით დასკვნით გამოცდაზე;
(F) ჩაიჭრა – უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტი ვალდებულია ახლიდან გაიაროს სასწავლო კურსი.

სასწავლო კურსში სტუდენტის შეფასება წარმოებს მთელი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში. შესაბამისად, სტუდენტის საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს.

დასკვნითი გამოცდის შეფასების ქულაა 40, დანარჩენი 60 ქულა ნაწილდება შუალედური შეფასებების მიხედვით.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელიც სემესტრის განმავლობაში შუალედური შეფასებებით დააგროვებს მინიმუმ 25 ქულას.

სტუდენტი, რომელსაც დაგროვილი არ ექნება სავალდებულო მინიმალური ქულა (25), დასკვნით გამოცდაზე არ დაიშვება. დასკვნითი გამოცდის მინიმალური სავალდებულო ქულაა 16.

სტუდენტის საბოლოო რეიტინგის დასადგენად და მათ წასახალისებლად სასწავლო პროცესის დასრულებისას გამოითვლება კუმულატიური ქულა – GPA* (კუმულატიური ქულის გამოთვლა ხორციელდება ყოველი სემესტრის ბოლოსაც).

* კუმულატიური ქულის გამოთვლა შემდეგნაირად ხორციელდება: 
ყოველ სასწავლო კურსში სტუდენტის მიერ მიღებული ქულის რაოდენობრივი მაჩვენებელი მრავლდება ამ სასწავლო კურსისათვის განკუთვნილი კრედიტის რაოდენობაზე და შემდეგ ამ რიცხვების საერთო ჯამი იყოფა სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების რაოდენობაზე.*

სწავლის საფასური - 2019-2020 სასწავლო წელი

GAU-ში ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადი შეადგენს 5,900* ლარს. გადახდა ხდება წელიწადში ორჯერ, თანაბარი გადახდებით, თითოეული სემესტრის დაწყებამდე.

უცხოელი (საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე) სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური იხილეთ ბმულზე.

*სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის ყოველწლიური გადასახადი შეადგენს 5,900 ლარს გამოკლებული მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი*


დაფინანსება 2019-2020 სასწავლო წელი

1. GAUგრანტი:
სახელწიფო გრანტების გარდა, მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა, რომელიც ძალაში იქნება სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში: 

 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAUგრანტი 1,400 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ პირველ ადგილზე;
 • იმისათვის, რომ მიიღოთ GAUგრანტი 1,000 ლარის ოდენობთ, GAU უნდა შემოხაზოთ მეორე ადგილზე.

2. დაფინანსება შიდა რეიტინგის (GPA) მიხედვით:
GAU-ს სტუდენტები ყოველი სემესტრის ბოლოს დაანგარიშებული კუმულაციური ქულების საფუძველზე (GPA) იღებენ ფასდაკლებას ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით, რომელიც ვრცელდება მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადზე.

3. სპეციალური დაფინანსება:
იმ შემთხვევაში თუ, უნივერსიტეტში ერთდროულად სწავლობენ ერთი ოჯახის წევრები, მათზე ვრცელდება 20%-იანი შეღავათი.

* გარკვეული გადაფარვების თუ არასტანდარტული ვითარების შემთხვევებში გაითვალისწინეთ:
 • დაწესებული ფასდაკლებები იანგარიშება შემდეგნაირად: ძირითად დარიცხულ თანხას გამოკლებული სახელმწიფო  სასწავლო გრანტი და დარჩენილ თანხას გამოკლებული ფასდაკლება შესაბამისი პროცენტით ან კონკრეტული თანხით;
 • იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს ეკუთვნის რამოდენიმე ფასდაკლება, (გარდა რეიტინგის ფასდაკლებისა) აკლდება მხოლოდ ერთი ფასდაკლება - თანხით ყველაზე მაღალი;
 • იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს ეკუთვნის რამოდენიმე ფასდაკლება, (მათ შორის რეიტინგის ფასდაკლება) აკლდება რეიტინგის ფასდაკლებაც, მაგ: თუ სტუდენს ეკუთვნის 50%-იანი რეიტინგის ფასდაკლება და ასევე ერთი ოჯახის წევრების 20%-იანი ფასდაკლება, ძირითად დარიცხულ თანხას ვაკლებთ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს, ვაკლებთ 50% რეიტინგის ფასდაკლებას და ვაკლებთ დარჩენილი თანხის 20%-ს - ერთი ოჯახის წევრების ფასდაკლებას;
 • პროცენტული ფასდაკლებები მოქმედებს მხოლოდ ძირითად დარიცხულ თანხებზე და არა დამატებით აღებულ საგნებზე;
 • იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთ ოჯახის წევრს აქვს ძირითადი დარიცხული საგნის გადასახადი, ხოლო მეორეს დამატებით აღებული საგნის გადასახადი, 20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის მხოლოდ ძირითადი საგნის გადასახადის მქონე სტუდენტს;
 • იმ შემთვევაში თუ ერთი ოჯახის წევრებიდან ერთ-ერთს აქვს 20%-ზე მეტი ფასდაკლება, მეორე სარგებლობს 20%-იანი ფასდაკლებით;
 • იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს ეკუთვნის რამოდენიმე ფასდაკლება, მათ შორის თანხობრივი ფასდაკლება, პირველ რიგში აკლდება თანხობრივი და შემდეგ პროცენტული ფასდაკლება.*


ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის / ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. იხ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ანკეტა/კითხვარი

GAU-ში ჩაბარების მსურველმა აბიტურიენტებმა საჭიროა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას, საგანმანათლებლო პროგრამების / უნივერსიტეტების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში მიუთითონ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის შესაბამისი კოდი. 

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. იხ. მობილობის ვადები და წესი/პროცედურა.

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების საფუძველზე.

უცხოელმა სტუდენტებმა იხილეთ ბმული.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:


მარია არქანია

მარია არქანია

ბიზნესის სკოლა

აკადემიური მენეჯერი

საბაკალავრო პროგრამა

(+995) 574 735 573
(+995 32) 220 65 20 (207)
mariaarkania@gau.edu.ge
ვერიკო ჯაფარიძე

ვერიკო ჯაფარიძე

ბიზნესის სკოლა

აკადემიური პროცესის სამსახურის უფროსი

საბაკალავრო პროგრამა

(+995) 599 902 567
(+995 32) 220 65 20 (204)
verikojaparidze@gau.edu.ge

ბიზნესის ადმინისტრირების (BBA) ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი

იხილეთ PDF ფაილი


კურსის აღწერა

კურსი შექმნილია სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ თავიანთი ბიზნეს ინგლისურის გაუმჯობესება. რაც ხელს შეუწყობს ბიზნესში წარმატებული კარიერისათვის საჭირო ცოდნას და ეფექტურ კომუნიკაციას. კურსი აგრეთვე უზრუნველყოფს სტუდენტების ვერბალური და წერითი ლექსიკის აქტუალური ფრაზებითა და ტერმინებით გამდიდრებას. კომუნიკაციასთან ერთად, ეს კურსი გააუმჯობესებს სტუდენტების დისკუსიისა და პრეზენტაციის უნარსაც. კურსის მსვლელობისას, სტუდენტები დახვეწენ შემდეგ ოთხ ენობრივ უნარ-ჩვევას: მოსმენასა და წაკითხულის გააზრებას, წერით და ორალურ გამოხატვას, ურთიერთობასა და  შუამავლობას სხვადასხვა ბიზნეს გარემოში.

კურსის აღწერა

ამ კურსის მიზანია, მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია  მათემატიკის ძირითადადი კონცეფციების, თეორემების, ფაქტებისა და ფორმულების შესახებ, დაეხმაროს მათ კალკულუსის პრინციპების გაგებასა და დათვლის „ტექნიკების“ და მათი მნიშვნელობის  გაცნობიერებაში.  კურსის განმავლობაში სტუდენტები ისწავლიან ბიზნეს მოდელირების მეთოდებს კალკულუსის გამოყენებით და თავად გამოიყენებენ კალკულუსის ცნობილ მეთოდებს ბიზნეს ამოცანების ამოსახსნელად.

კურსის აღწერა

ამ კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ბიზნესის საფუძვლებისა და ეკონომიკური საქმიანობის თეორიული პრინციპების ფართო ცოდნა. კურსი სტუდენტებს გააცნობს მომხმარებლებს, ფირმებს, სახელმწიფოსა და უცხოეთს, როგორც ბიზნეს-სუბიექტებს, მათი, როგორც ბაზრის მონაწილეთა ქცევას, მათ შორის ურთიერთდამოკიდებულებას და კონკურენციის მიზეზებს, რაც აისახება ბაზრის სხვადასხვა ფორმებში მიმწოდებელთა რაოდენობის მიხედვით.

კურსის აღწერა

სასწავლო კურსის მიზანია მისცეს სტუდენტებს Microsoft Office-ის პროგრამების – Word-ისა და PowerPoint-ის ფართო ცოდნა. შესძინოს მათ ამ პროგრამების გამოყენებით დოკუმენტებისა და პრეზენტაციების შექმნის, რედაქტირებისა და დაკაბადონების უნარი.


კურსის აღწერა


კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს მსოფლიო ისტორიის მნიშნელოვანი მოვლენები და გააცნოს მათ პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები და ხელსაწყოები, რომლებმაც ადრეული ცივილიზაციები დღემდე მოიყვანა. სტუდენტები შეისწავლიან ისტორიას ქვის ხანიდან 21-ე საუკუნემდე. ისინი გაეცნობიან პოლიტიკურ, კულტურულ და რელიგიურ ურთიერთობებს სხვადასხვა ცივილიზაციების შორის და განსაზღვრავენ მეცნიერული და ინდუსტრიული განვითარების მნიშვნელობას კაცობრიობის ისტორიაში.


კურსის აღწერა

კურსი გათვლილია ბაკალავრიატის პირველკურსელებისთვის, ვინც წარმატებით გაიარეს „ბიზნეს ინგლისური 1“.სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებისთვის ბიზნეს ინგლისურის საფუძვლების სწავლება და ბიზნეს კომუნიკაციის საწარმოებლად საჭირო უნარ ჩვევების განვითარება. კურსით გათვალისწინებული პროგრამის გავლის შემდეგ სტუდენტები ფლობენ ენების  საერთო ევროპული სარეფერენციო ჩარჩოს B1 დონის შესაბამისი ოთხივე ძირითადი ენობრივი კომპეტენციას (წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი) ბიზნესის საკითხებზე.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ზოგადი ცოდნა სტატისტიკის ძირითადი კონცეფციების, თეორემების, ფაქტებისა და ფორმულების შესახებ და დაეხმაროს მათ სტატისტიკის გამოყენებასა და მისი რთული საკითხებისა და მნიშვნელობის გაცნობიერებაში.  კურსი აგრეთვე ითვალისწინებს სტუდენტების მიერ ბიზნეს ამოცანების ამოხსნას სტატისტიკის ცნობილი ტექნიკების გამოყენებით.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს მაკროეკონომიკური თეორის საფუძვლები. სტუდენტები გაიგებენ მიკროეკონომიკური აზროვნებისა და ანალიზის ძირითად პრინციპებს. კურსის მსვლელობისას განხილულ იქნება შემდეგი თემები: ბიზნეს გარემოში ცვლილების მიზეზები, მოკლე, საშუალო და გრძელ ვადებში, ქვეყნის ცხოვრების სტანდარტის განმსაზღვრელი ფაქტორები, ფინანსური დაწესებულებების როლი რესურსების გამოყოფის პროცესში, ინფლასიისა და უმუშევრობის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითრებაზე, ქვეყნის მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა.

კურსის აღწერა

კურსის მთავარი მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს Microsoft Excel-ის შესწავლაში, მონაცემთა ანალიზისათვის.  კურსის დასრულების შემდეგ:

• სტუდენტებს ექნებატ Microsoft Excel-ის სიღრმისეული ცოდნა

• სტუდენტები ისწავლიან თუ როგორ შეიყვანონ მონაცემები Microsoft Excel-ის დოკუმენტში, მოახდინონ ამ მონაცემთა ანალიზი Excel-ის ფუნქციების გამოყენებით, შექმნან სქემები და დიაგრამები

• ისინი ისწავლიან უტოლობების რიცხვითი ამონახსნების პოვნას და მონაცემთა გრაფიკებისა და დიაგრამების მეშვეობით ვიზუალიზაციას.

• კურსის დასრულების შემდეგ, სტუდენტები გააცნობიერებენ, რომ მათ ხელთ აქვთ მონაცემთა ანალიზისთვისა და პრაქტიკული პრობლემების ამოხსნისათვის განკუთვნილი ძლიერი ხელსაწყო.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია აღჭურვოს სტუდენტები ცოდნით ზოგადი ფინანსების შესახებ. კურსი მოციავს ფინანსების საფუძვლებს, როგორიცაა ფულის ფასი დროთა განმავლობაში, რისკი და ამონაგები, კაპიტალური ბიუჯეტირება, კაპიტალის ფასი, კაპიტალის სტრუქტურა, დივიდენდის პოლიტიკა და ა.შ.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა კორპორაციების ფინანსების შესახებ: კაპიტალური ბიუჯეტირება ფირმისთვის და ცოდნა ამ თეორიიდან გამომდინარე მოდელების, ფაქტებისა და წესების შესახებ. სტუდენტები შეისწავლიან შემდეგ პრინციპებს:

• ბიუჯეტირების ძირითადი წესები (IRR, NPV, PI, etc)

• ნაღდი ფულის მიმოქცევის შეფასება

• ფასიანი ქაღადლების შეფასება

• რისკი და ამონაგები

• კაპიტალის ფასი და ნაღდი ფულის მიმოქევის მეთოდები

სტუდენტები გაიაზრებენ კორპორაციული ფინანსების მნიშვნელობასა და მის როლს კომპანიის მენეჯმენტის საკითხებში

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა ბუღალტრული აღრიცხვების პრინციპების შესახებ და გააცნოს მათ საკითხები, როგორიცაა ტრანზაქციების აღრიცხვა  GAAP სტანდარტების მიხედვით და ფინანსური განცხადებების მომზადება.

კურსის აღწერა

კურსის მზიანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა მარკეტინგის პრინციპების შესახებ და გააცნოს მათ მომხმარებლის როლი გრძელვადიან პერსპექტივაში და როლი ბრენდისა და ღირებულების ჯაჭვის.  სტუდენტები მიიღებენ შემდეგს:

• ცოდნას მარკეტინგის პრინციპებისა და თეორიების

• თეორიულ ცოდნას მომხმარებლის გადაწყვეტილების მიღების პროცესის

ამასთან, სტუდენტები გაიაზრებენ:

• სეგმენტაციისა და საბაზრო ანალიზის პრობლემებს

• მარკეტინგულ გეგმებსა და ღირებულებების სტრატეგიებს

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია სასრული მათემატიკის პრინციპების, თეორიების, ფაქტებისა და დეტერმინისტული და პრობაბილისტური მოდელების ფორმულების შესახებ. უფრო ზუსტად კი, სტუდენტები გაეცნობიან ფინანსურ მათემატიკას, წრფივ განტოლებებსა და სისტემებს, წრფივ პროგრამირებას, მათემატიკურ ლოგიკას, სიმრავლეებსა და თვლას და მათ გამოყენებას ბიზნეს ადმინისტრირების მრავალი ამოცანის ამოსახსნელად.  იქნება, აგრეთვე, შესავალი ალბათობის თეორიის, მარკოვის ჯაჭვის კონკრეტული მაგალითები, თამაშის თეორია, მონაცემთა აღწერა და ალბათური განაწილება.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა კორპორაციების ფინანსების შესახებ: კაპიტალური ბიუჯეტირება ფირმისთვის და ცოდნა ამ თეორიიდან გამომდინარე მოდელების, ფაქტებისა და წესების შესახებ. სტუდენტები შეისწავლიან შემდეგ პრინციპებს:

• ფირმების კაპიტალური მოთხოვნების სტრუქტურირება

• მოკლე და გრძელვადიანი ფინანსური დაგეგმვა

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა მენეჯერული ხარჯთაღრიცხვისა და კონტროლის პრინციპების შესახებ, ამასთან, გააცნოს მათ ხარჯისა და შემოსავლის აღრიცხვის მეთოდები, რათა განსაზღვრონ შესაფერისი აღრიცხვიტი პოლიტიკა საქონლსა და მომსახურების ხარჯებისათვის.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს ბიზნეს კომუნიკაციის საფუძვლების შესწავლაში. კურსის განმავლობაში განხილულ იქნება: ეფექტური მოსმენის კულტურა, თვითპერზენტაციის ტექნიკები, არავერბალური კომუნიკაციის საფუძვლები, შეხვედრების ორგანიზება და მენეჯმენტი, ინტერკულტურული კომუნიკაციის პრინციპები.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია მენეჯმენტის პრინციპების შესახებ. კურსი აგებულია მენეჯმენტის ოთხი ძირითად ფუნქციის ირგვლივ: დაგეგმვისს, ორგანიზების, მართვისა  და კონტროლის. ეს კურსი დაეხმარება სტუდენტებს გაიაზრონ მენეჯმენტის პრინციპებისა და კონცეფციების შემდეგი საფუძვლები: ორგნაიზაციული კულტურა და გარემო, სტრატეგიული მენეჯმენტი, ორგანიზაციული ქცევა, მენეჯერული ეთიკა, ლიდერობა, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, მოტივაცია და კონტროლი.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის პრინციპები და ასწავლოს მათ თუ როგორ გარდაქმნან ფირმის ბიზნეს მოთხოვნილებები ინფორმაციულ სესტემადა და ტექნოლოგიურ მოთხოვნილებებად. კურსში წარმოდგენილია ინფორმაციული სისტემების ტექნოლოგიური და მენეჯერული ასპექტები და მათი კავშირი ბიზნეს ორგანიზაციების ფუნქციონალურობასთან.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს სიღრმისეული ინფორმაცია სტრატეგიული მენეჯმენტის, მისი სირთუეების, ამოცანების, საკითხებისა და პრინციპების შესახებ. კურსის განმვალობაში სტუდენტები ისწავლიან კონკურენტუნარიანი ბიზნეს გარემოსათვის ეფექტური სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას, შიდა და გარე ფაქტორების შეფასებასა და სტრატეგიის განხორციელებას საწყის ფაზაში.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია ორგანიზაციული დიზაინისა და ორგანიზაციული ქცევის შესახებ. კურსი ახდენს ქცევის ანალიზის ინდივიდუალური, ჯგუფური და ორგანიზაციული ეტაპების ინტეგრირებას და მოიცავს ორგანიზაციების, როგორც ღია სისტემების, შესწავლის რთულ საკითხებს. კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან ორგანიზაციული ქცევის ელემენტარულ პრინციპებს.

კურსის აღწერა

ბიზნეს ადმინისტრაციის ერთერთი უმთავრესი მიზანი არის იმ ფაქტორთა ანალიზი, რომლებსაც დიდი გავლენა აქვთ ფირმის ბიზნეს შედეგებსა და რესურსების ოპტიმალურ გამოყოფაზე: მოგება, შემოსავალი, ხარჯები, ბიზნეს რესუსრები (მასალა, ადამიანური რესურსები, კაპიტალი, და ა.შ) ბიზნეს მოდელირების ტექნიკა გავძლევს შესაძლებლობას დავადგინოთ რა ფაქტორებს აქვთ გავლენა ფირმების წარმატებაზე და მოვახდინოთ ამ პარამეტრების ოპტიმიზირება. კურსის განმავლობაში ბიზნეს მოდელირების რამდენიმე მეთოდი იქნება წარმოდგენილი. კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტები ბიზნეს მოდელირების უმთავრეს ასპექტებს, მოახდინოს დეტერმინისტული მათემატიკის წრფივი ამოცანების ფორმულირება და წარმოადგინოს მათი გრაფიკული და კომპიუტერული ამონახსნები.

კურსის აღწერა

კურსი აღწერს პროცესებისა და ოპერაციების მენეჯმენტის ზოგად ტრანსფორმაციას. კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს სიღრმისეული ცოდნა სისტემებისა და ოპერაციების მენეჯმენტის შესახებ. კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • ოპერაციის ფუნქციის იდეის პრეზენტაცია
 • ზოგადი მიზნების აღქმა
 • სერვისების, ოპერაციების და პროდუქციის დიზიანი
 • ტექნოლოგიური და ფიზიკური ოპერაციების მოცულობის მენეჯმენტი

კურსის აღწერა

უზუსტობა და ბიზნეს სიტუაციებზე მრავალი ფაქტორის გავლენა უქმნის პრობლემას ბიზნეს ადმინისტრირებას. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, საჭიროა ბიზნეს ანალიზის სპეციალური მეთოდები, რომლებსაც ეს კურსი ითვალისწინებს. კურსის მთავარი მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია ბიზნეს მოდელირების არაწრფივი და პრობაბილისტური მეთოდების შესახებ. კურსის განმავლობაში სტუდენტები ისწავლიან თუ როგორ მოახდინონ მათემატიკური მოდელის ფორმულირება და ამოხსნან ის MS Excel-ში გრაფიკულად.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია ხარისხის მენეჯმენტის შესახებ. სტუდენტები გაეცნობიან ხარისხის მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებსა და კონცეფციებს, სახელდობრ:

 • ხარისხი და გლობალური კონკურენცია
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი, დაგეგმვა და კონკურენტული უპირატესობა
 • პარტნიორობა და სტრატეგიული ალიანსი
 • მომხმარებლის ერთგულების შენარჩუნები
 • Six Sigma („ექვსი სიგმა“)
 • მჭლე წარმოება
 • ა.შ.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანი არის:

 • გახადოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის სარგებელი თვალსაჩინო სტუდენტებისთვის, დააკვალიანოს ისინი და შესთავაზოს მათ ცხოვრების წესის ოპტიმალური მოდელი.
 • მოამზადოს არასამედიცინო პროფესიონალები, რომლებიც იცნობენ ჯანსაღი ცხოვრების წესის უპირატესობებს და შესაბამის, მისაბაძ მაგალითს აძლევენ თანატოლებსა და გარშემომყოფებს, რათა ოჯახებსა და თანამედროვე საზოგადოებაში განამტკიცონ იგი.  

კურსის აღწერა

ბიზნეს ადმინისტრირების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი კონკურენციის ანალიზია, კონკრეტულად კი, კონკურენტი ფირმების რეაქციის განსაზღვრა.
ეს კურსი დაეხმარება სტუდენტების თავიანთი ბიზნეს მოდელების შექმნასა და კონკურენტუნარიანი გარემოს ანალიზში, თამაშთა თეორიის გამოყენებით.
კურსის მთავარი მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს სიღრმისეული ცოდნა თამაშთა თეორიის ძირითადი კონცეფციების, ფაქტებისა და ფორმულების და მათი ეკონომიკურსა და ბიზნეს ადმინისტრაციაში გამოყენების შესახებ პრობლემათ ანალიზისას.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტები საერთაშორისო ბიზნესის გარემოსა და სტრატეგიებს. განხილული იქნება საკითხები, როგორებიცაა გლობალური ბიზნესი, საერთაშორისო ვაჭროპა და განსხვავებული კულტურები. სტუდენტები მიიღებენ სიღრმისეულ ცოდნას, რომელიც მათ შესაძლებლობას მისცემს გაართვან თავი საერთაშორისო ბიზნეს ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა ფინანსური აქტივების, როგორებიცაა აქციები, ობლიგაციები და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები (derivatives) ამასთან, კურსის დასრულების შემდეგ, სტუდენტს ეცოდინება ფასგათვლის მეთოდების პრინციპები და აქტივებთან დაკავშილებული რისკები.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს თეორიული ცოდნა ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსური აქტივებისა და მათი პრინციპების შესახებ. კურსი მიზნად ისახავს გააცნოს სტუდენტს საკითხები, როგორიცაა ფულის ფასი, ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსური აქტივების გამოსყიდვა, ობლიგაციების ფასები და ობლიგაციებით ვაჭრობის თავისებურებები. სტუდენტები აგრეთვე ისწავლიან პორტფოლიოს ფასგათვლასა და სიმულაციას.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანი არის:

 • გააცნოს სტუდენტებს თანამედროვე ფინანსური ინსტიტუტები, ცენტრალური ბანკები და ფინანსური ბაზრები
 • მიაწოდოს მათ  ზოგადი ცოდნა ქართული ფინანსური სისტემის შესახებ
 • დაეხმაროს მათ ფინანსური სისტემის მენეჯმენტის თეორიული და პრაქტიკული პრინციპების გაგებაში

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს სიღრმისეული თეორიული ცოდნა გაყიდვების მართვის შესახებ და გააცნოს მათ ძირითადი პრინციპები, როგორიცაა გაყიდვების პერსონალის ფუნქცია და სტრატეგიული როლი და გაყიდვების პერსონალის კონსულტირება და მართვა.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია მომხმარებლის ქცევის თეორიული საფუძვლის შესახებ და გააცნოს მათ მომხარებლის როლი მარკეტინგულ სტრატეგიებში. ამასთან, სტუდენტები შეისწავლიან მომხმარებლის ქცევის საკითხებს, როგორიცაა მომხმარებელთა ინდივიდუალური თვისებები და მომხმარებლის ქცევის გარეგანი და შინაგანი ფაქტორების მიხედვით ფორმულირება.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის შესახებ. კურსის სთავაზობს მათ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ფილოსოფიურ და იუსტიციურ საფუძვლებს და ორგანიზაციებში პერსონალის მენეჯმენტის ელემენტარულ სტრატეგიებს. კურსის მსვლელობისას, სტუდენტები ისწავლიან პერსონალის არჩევისა და აყვანის საუკეთესო პრაქტიკებს და შეეხებიან ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის სხვა რთულ საკითხებს.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს ლიდერობის ფართო ცნება. კურსი შეისწავლის ლიდერობის მთავარ პერსპექტივას და წარმოადგენს ორგანიზაციული ლიდერობის ძირითად პრინციპებს. სტუდენტები შეიძენენ სიღრმისეულ ცოდნას ლიდერობისა და მისი ორგანიზაციული როლის შესახებ.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააგებინოს სტუდენტებს, რომ მეწარმეობა ბიზნესის ერთერთი სახეა და მნიშნელოვანი როლი უკავია ეკონომიკაში. წარმოჩენილია აგრეთვე ცნებაც, რომ მცირე ბიზნესს უწევს დიდ ორგანიზაციებთან კონკურენცია. კურსი მიზნად ისახავს ასწავლოს სტუდენტებს მეწარმეობის ძირითადი პრინციპები, კომპანიების ტიპები, ორგანიზაციული სტრუქტურები და უპირატესობები და პრობლემური საკითხები.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს ინოვაციული და კრეატიული მენეჯმენტის ზოგადი მიდგომები, რაც მათ თავიანთი მენეჯმენტის უნარის განვითარებას დაეხმარება. კურსი შეისწავლის კრეატიულობის საკითხებს და გვთავაზობს ინოვაციის შექმნისა და შენარჩუნების გაუმჯობესების ტექნიკებს.

კურსის აღწერა

კურსის მთავარია მიზანია შეისწავლოს პროექტების მენეჯმენტის პრინციპები. პროექტების მენეჯმენტი ფირმების მენეჯმენტისგან რადიკალურად განსხვავებდა. პროექტების მენეჯმენტის არსი არის მიზნის მიღწევა ბიუჯეტისა და დროის შეზღუდვების გათვალისწინებით. კურსი დაეხმარება სტუდენტებს გაიგონ, თუ როგორ მართონ პროექტები წარმატებით.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა სტატისტიკის ძირითადი კონცეფციების, თორემების, ფაქტებისა და ფორმულების შესახებ, რაც, შემდგომში, მათ დაეხმარება თუ როგორ გამოიყენონ სტატისტიკა ყოველდღიური საკითხებისა და ამოცანების ამოსახსნელად. კურსი აგრეთვე მიზნად ისახავს ასწავლოს სტუდენტებს ბიზნეს პრობლემების ამოხსნა ცნობილი სტატისტიკური ტექნიკების მეშვეობით, MS Excel-ის ფუნქციების გამოყენებით.

კურსის აღწერა

კურსის მთვარი მიზანია შეისწავლოს ფინანსური მოდელირების ძირითადი პრინციპები და მეთოდები, რაც სტუენტების ფირმებისა და ფინანსური ინსტიტუტების ანალიზში დაეხმარება. მთავარი აქცენტი ფინანსური მოდელების MS Excel-ით შექმნაზე იქნება გაკეთებული.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა ფასგათვლის თეორიული პრინციპებისა და წარმოებულების გამოყენების შესახებ.  ფინანსური ინჟინერიის ფუნდამენტური პრინციპების გათვალისწინებით. კურსი აგრეთვე ისახავს მიზნად შესძინოს სტუდენტებს წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულებათა და რისკების შეფასების ძირითადი უნარები.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს კომპანიებში გამოყენებული ფინანსური რეპორტინგის ხელსაწყოები და ტექნიკები, რათა მოახდინონ ფინანსური რეპორტების შედეგების ანალიზი.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს სიღრმისეული ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესახებ და განავიათაროს მათი პიარის პრინციპების კრიტიკული შფასების უნარი. სტუდენტები გაეცნობიან პიარის პოლიფუნქციურ ასპექტებს და მის მნიშნელობას კომპანიის წარმატებისთვის, ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები.ს გათვალისწინებით.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ცოდნა პროდუქტის მენეჯმენტის შესახებ და აღნიშნოს მისი მნიშვნელობა ბიზნესში. ამასთან, სტუდენტები მიიღებენ ცოდნას კომპანიაში ნიშნის მნიშვნელობისა და მისი წყალობით კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების შესახებ.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს საფუძვლიანი ცოდნა ციფრული მარკეტინგის პრინციპების შესახებ. სტუდენტები შეაფასებენ კონკურენტუნარიან გარემოებსა და ელექტრონული მარკეტინგის ინტეგრაციის მნიშვნელობას. კურსი განიხილავს რთულ საკითხებს, როგორიცაა შვილობილი მარკეტინგი, სოციალური ქსელები, სოციალური პროფილებისა და სოციალური ქსელების მენეჯმენტი.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია ეფექტური მოლაპარაკებების ზოგადი საკითხების შესახებ. კურსი შეისწავლის მოლაპარაკების საკითხებს, როგორიცაა მისი ტიპების განსაზღვრა, ძირითადი ტექნიკები და ხელსაწყოები, განმარტებები და პრინციპები.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს ქოუჩინგი, როგორც ბიზნესის მართვის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი. კურსი შისწავლის ქოუჩინგს სიღრმისეულად, შეისწავლის მის ელემენტარულ ხელსაწყოებს, მოდელებსა და მიდგომებს, ბიზნეს ორგანიზაციების მართვის ძირითადად პრინციპებთან ერთად.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს ინფორმაცია ბიზნეს პროგნოზირების შესახებ. კურსის განმავლობაში, სტუდენტები გაეცნობიან ბიზნეს პროგნოზირების გავრცელებულ და მარტივ მეთოდებს, როგორიცაა: moving averages, exponential smoothing, regression analysis, time series analysis and seasonal decomposition.

კურსის აღწერა

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს ბიზნეს ადმინისტრაციაში ფართოდ გამოყენებული საკანონმდებლო კონცეფციები, ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის დახმარებით.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა